Vedtægter ”Børnebiffen” i Ebeltoft,

Syddjurs kommune

 


1) Foreningen hedder Børnebiffen og er en biografklub, for børn og unge i Syddjurs Kommune.

2)
Adressen er: Filmhøjskolen, Carl Th. Dreyersvej 1, 8400 Ebeltoft.

     
3) Formålet er at vise kvalitetsfilm for børn og unge i biografen, så de i fællesskab med andre kan opleve film og blive præsenteret for dens forskellige genrer.

4) Filmklubben arbejder for at udbrede kendskab til film og billeder, så børn og unge aktivt og kreativt kan opdage mediet og derigennem få mulighed for at arbejde videre med det.

5) Filmklubben kan arbejde på at supplere filmforevisningerne med andre arrangementer indenfor det kulturelle område.

6) Børn og unge samt forældre og andre med personligt engagement i børnefilmklubarbejdet kan optages, som medlemmer i klubben.


7) Filmklubben er en frivillig forening, drevet af frivillige kræfter.

Som påskyndelse for indsatsen kan der x 1 årligt, arrangeres et socialt arrangement og et internat kursus, betalt/støttet af Børnebiffen.

Ifølge Frivillig.dk., er det i en forening på størrelse med og en aktivitetsmængde som i Børnebiffen, rimeligt at:

- Holde sociale arrangementer med udgifter for 200-300 kr. pr. bestyrelsesmedlem.                     
- Afholde Internat kursus med udgifter pr. bestyrelsesmedlem, svarende til hvad det vil koste på et vandrehjem eller lignende.

Der skal forelægge referater, der synliggør bestyrelsen aftaler og beslutninger om arrangementer i bestyrelses regi og forelægge dokumentation og bilag for udgifter til arrangementer.

Fast budget for årlige bestyrelsesarrangementer i Børnebiffen:

- Socialt arrangement x 1 årligt - ca. 200-300 kr. x antal bestyrelsesmedlemmer

- Internat kursus x 1 årligt - ca. 1200 kr. x antal bestyrelsesmedlemmer    

 

8)Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for et år ad gangen.

9) Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Børnebiffens medlemmer har ret til at møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen. Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden 1. juni, senest 21 dage før afholdelsen. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

10) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

11) Bestyrelsen består af max 7 medlemmer + max 2 suppleanter. Er der i bestyrelsen et lige antal medlemmer tæller formandens stemme dobbelt. Børn og unge kan vælges til bestyrelsen.

12) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

13) Bestyrelsen er valgt for 2 år. Suppleanter er valgt for 1 år. Genvalg kan finde sted. Over bestyrelsesmøder føres et referat, der godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden + et medlem af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen underskrives referatet af såvel den valgte ordstyrer som formanden, hvorefter kopi sendes til Danske Børnefilmklubbers sekretariat.

14) Til beslutning af vedtægtsændring eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

15) Foreningens regnskabsår går fra 1. April. til 31. Marts


16) Ved opløsning af klubben overgår et eventuelt overskud til Fritidsaktiviteter i Syddjurs Kommune.

 

 

 

 

_____________________________           _________________________
Formandens underskrift                                      Kasserens underskrift

 

Ebeltoft, den 7. april 2017